Производство по несъстоятелност. Как да обявим фирма в несъстоятелност. Адвокатска кантора за производство по несъстоятелност.

Последните няколко години на икономически трудности, доведоха до увеличаване, за съжаление, на броя на фирмите, които не са в състояние да се справят със задълженията си.

производство по несъстоятелност - адвокатска кантора Христев Пловдив София

Когато едно дружество изпадне в състояние на неплатежоспособност ( не може да изплаща задълженията  към съконтрагентите си) или изпадне в свръхзадълженост (когато стойността на задълженията превишават наличното имущество), то тогава управляващите органи са длъжни по закон да депозират пред съда молба за откриване на производство по несъстоятелност.

несъстоятелност на фирма Пловдив София - адвокатска кантора Христев

Такава молба може да предяви пред съда и всеки кредитор на дружеството, който има изискуемо вземане, което не е удовлетворено на падежа.

Правната регламентация на горепосоченото производство се намира в Търговския закон, като за него е предвидена отделна глава. По своята същност Несъстоятелноста е сравнително нов институт на нашето право. Като се има предвид, че една голяма част от юристите в страната не са напълно запознати с всички моменти на това производство, за човек без специални познания в тази област е почти невъзможно да постигне целите си.

Ние предлагаме на клиентите си професионални и безпристрастни консултации и представителство за започване и водене на производство по несъстоятелност. По този начин, ако сте кредитор на фирма изпаднала в неплатежоспособност, ще сте сигурен, че интересите ви ще бъдат максимално защитени, а ако сте собственик на такова дружество, ще направим възможното, дружеството да бъде прекратено по възможно най-изгодния за вас начин.