Несъстоятелност на фирми

Производство по несъстоятелност. Как да обявим фирма в несъстоятелност. Адвокатска кантора за производство по несъстоятелност. Последните няколко години на икономически [...]

Предварителни договори

Изготвяне на предварителни договори за покупка на имоти

Развод, Издръжка, Наследяване

Развод по вина. Развод по взаимно съгласие. Издръжка. Иск за увеличаване на издръжка. Отказ от наследство. Искове за наследство. Адвокат [...]

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма. Регистрация на ЕООД. Регистрация на ООД. Регистрация на АД. Адвокат за регистрация на фирма Пловдив. Подаване на [...]

Сделки с недвижими имоти

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Делба на апартамент. Делба на имот. Адвокат за делба. Изготвяне на предварителни договори за продажба на имот. Нотариални [...]

Събиране на вземания

Водене на дела за събиране на вземания. Адвокат за невърнат заем. Адвокатска кантора събиране на вземане. Съдействие за издаване на [...]

Трудови дела

Трудово право. Трудов договор. Уволнение. Незаконно уволнение. Как да прекратя трудовия договор с работник. Възстановяване на работа при незаконно уволнение. Адвокат [...]

Търговско право

Адвокат за изготвяне на договор Пловдив София. Запис на заповед. Водене на дела по търговски спорове. Регистрация на Търговска марка. [...]

Пребиваване на чужденци в България

ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ. РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ. Даване [...]