Развод по вина. Развод по взаимно съгласие. Издръжка. Иск за увеличаване на издръжка. Отказ от наследство. Искове за наследство. Адвокат за развод в Пловдив и София.

РАЗВОД


За съжаление в живота ни понякога настъпват неприятни моменти. Без съмнение разводът е един от тях. Пътят за осъществяването му е само един – чрез съда.

Развод Издръжка Наследяване - адвокатска кантора Христев Пловдив София

В за висимост от това, дали е със съгласието на съпруга и съпругата или по искане само на единият от тях, сме изправени пред хипотезата на развод по взаимно съгласие или на развод претендиран от единия съпруг.
Но и в двата случая, всяка от страните, трябва да защити правата си. В производството по развода се поделят движимите вещи, недвижимите имоти. В предвидени от закона случаи, единият от съпрузите може да поиска присъждането на по-голям дял, както и още много моменти, които трябва да се разгледат и прецянат професионално.
Ние ще ви предложим пълно съдействие от момента на изготвянето на необходимите документи, до приключване на съдебната фаза и получаване на решението за развод.

Документи за стартиране на процедурата по развод:

  • Удостоверение за сключен граждански брак

  • Удостоверение за раждане ( ако има непълнолетни деца)

  • Нотариален акт и данъчна оценка – когато се извършва разделяне на недвижимо имущество

Развод Издръжка Наследяване - адвокат Николай Христев Пловдив София

ИЗДРЪЖКА

Най- важният момент в производството по развода, безсъмнение, е уреждане на отношенията с  децата. След като родителите преустановяват съвместният си живот, родителските права се предоставят на единият от тях. От своя страна, другият, е длъжен да изплаща издръжка в размер, определен от съда. Този размер зависи от нуждите на детето и възможностите на родителя. Във всеки последващ момент при промяна на обстоятелствата би могло да се поиска от съда промяна на определената издръжка- както нейното увеличаване, така и намаляването й.

НАСЛЕДЯВАНЕ

При смърт, по правило имуществото на човек се наследява от неговите роднини и съпруг. Възможно е възникването на многобройни проблеми, свързани с извършени дарения приживе, правото на запазени части на наследниците, несъгласие на някои от тях при делбата на наследството и т.н.
Можете да разчитате на професионален правен съвет от моя страна.