Регистрация на фирма. Регистрация на ЕООД. Регистрация на ООД. Регистрация на АД. Адвокат за регистрация на фирма Пловдив. Подаване на ГФО. Промяна на управител. Увеличаване на капитал. Вписване на промяна на фирма. Промяна на обстоятелства на дружество. Продажба на фирма. Прекратяване на фирма. Ликвидация.

Как да регистрирам фирма?
Каква фирма е най- подходящо за мен да регистрирам- ЕТ, ЕООД, ООД, АД?
Колко струва регистрацията на фирма?
Ако искам да регистрирам фирма в друг град, трябва ли да отида лично в Търговския регистър?

Регистрация на фирма - адвокат Николай Христев Пловдив София

Такива и подобни въпроси, биха могли да намерят лесно своето разрешение, ако се доверите на опита ми в тази област.

Какво е необходимо, за да се регистрира фирма?

  • Лични данни на едноличния собственик или съдружниците

  • Наименование на дружеството, което до момента не е използвано от други дружества.

  • Седалище и адрес на управление.

  • Предметът на дейност на дружеството

  • Какъв ще бъде първоначалния капитал- минималният размер е 2 лв.

  • Да се завери пред нотариус, декларация с образец от подписа на лицето, което ще е управител на дружеството.

  • Да се изготви подходящ дружествен договор, който да защитава в най- голяма степен интересите на всички съдружници (когато дружеството е ООД).